Na osnovu Odluka o prodaji stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA Fabrika filtera, dioničko društvo Tešanj, Komisija imenovana za prodaju stalnih sredstava, istim odlukama, objavljuju

L I C I T A C I J U

Član 1.

Za prodaju stalnih sredstava  po sistemu „zatvorenih koverti“ i to:

1. Pojedinačne ponude za viljuškare komisionare

a) Viljuškar električni KOMISIONAR Jungheinrich EKS 110 ……………početna cijena 8.000,00 KM + PDV

     ( visina dizanja H=4000,  godina proizvodnje 2014, sa punjačom i baterijom)

b) Viljuškar električni KOMISIONAR Jungheinrich KMS 100 ……………početna cijena 5.000,00 KM + PDV

     ( visina dizanja H=5500,  godina proizvodnje 2004, sa punjačom i baterijom)

c) Viljuškar električni KOMISIONAR- Steinbock WK10RL……………… početna cijena  2.500,00 KM + PDV

    (visina dizanja H=5500,  godina proizvodnje 1999 , sa punjačom i baterijom) ili

 2.  ponuda kupovine oba viljuškara u kompletu ……………………početna cijena 12.000,00 KM + PDV

Član 2.

– Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica;

– Predmeti licitacije mogu se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 12:00 -14:00h;

– Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 22.09.2022.godine

  na protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj,

  sa naznakom “Komisiji za licitaciju stalnih sredstva – ne otvarati”.

-Ponuda treba sadrži:

  *  naziv za koji viljuškar dajemo ponudu i ponuđeni iznos ako pojedinačno licitiramo ili

  * ukupni iznos ako ponudom  želite kupovinu sva tri viljuškara

  * naziv ponuđača , adresa i kontakt telefon

-Otvaranje koverti i odluka o najboljoj ponudi navedenih stalnih sredstava obavit će komisija MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj u  petak – 23.09.2022. godine sa početkom u 09,00 sati;

   (Prednost u izboru imaju ponude kupovine oba viljuškara u kompletu)

– Po završenoj proceduri izbora najbolje ponude svi učesnici licitacije biće obavješteni o ishodu licitacije.

Kontakt osoba je: Nurdin Sadiković,dipl.ing.maš. – Rukovodilac skladišta/BA-LG

–Phone +387 (0)66 388 321
nurdin.sadikovic@mann-hummel.com, www.mann-hummel.com